KUINKA NETTITERAPIA ETENEE?

Terapia ei etene kaavamaisesti vaan joustavasti asiakkaan tuoman tilanteen ehdoilla. Kerron tässä yleiset hoidon elementit, joita käytän netti-istunnoissa. Kukin terapeutti toimii omasta viitekehyksestään käsin omalla persoonallaan, aina kuitenkin ammatillisesti ja yleisesti hyväksyttäjä terapiamenetelmiä käyttäen. Erilaiset uskomus- ja vaihtoehtohoidot eivät kuulu terapiaamme.

Alussa kartoitan asiakkaan tilannetta yleisesti. Kerään sen verran tietoa, kuin se on välttämätöntä terapian etenemisen kannalta. Lähtökohtana ovat asiakkaan oma istuntoon tuoma ainutkertainen kokemus. Koska kaikkiin asioihin ei voi vaikuttaa kerralla, valitaan yksi tai muutama asia, jota ruvetaan työstämään terapian keinoin. Usein yhteen asiaan vaikuttaminen aiheuttaa muutosta muissakin asioissa. Tuodaan esille myös vahvuudet ja myönteiset asiat, joita aina on. Asiakkaan aikaisempia kiintymyssuhteita voidaan tutkia, mutta painopiste on tämän hetkisessä tilanteessa ja tulevaisuudessa.

Alkukartoituksen jälkeen sovitaan asiakkaan kanssa terapian yleisistä tavoitteista, menetelmistä ja arvioidaan hoidon kesto. Voidaan sopia esim. viidestä istunnosta, jonka jälkeen katsotaan, mihin on päästy ja sovitaan jatkoista. Terapia voi olla lyhyttä tai pitkää.

Etäterapia, kuten tavallinen, on jäsenneltyä, jolloin hoidolle ja istunnolle on tavoite sekä menetelmät, joilla niihin pyritään. Hoidon tavoitteena voi olla asiakkaan esille tuoman häiriön poistuminen tai lievittyminen, elämän helpottuminen. Asiakas saa uusia valmiuksia ja taitoja, joista hän aiemmin ei ole ehkä ollut tietoinen. Samalla hänen itsearvostuksensa ja itsetuntemuksensa voi lisääntyä. Terapiassa pyritään muutokseen niissä asioissa, jotka ovat kyseiselle ongelmalle keskeisiä. Kuitenkin niin, että tavoite on hyvin konkreettinen ja saavutettavissa oleva.

Kognitiivisessa terapiassa menetelminä ovat psykoedukaatio, eli tiedon ja tietoisuuden lisääminen. Altistamisessa autetaan kohtaamaan mahdolliset pelkokuvat, fyysiset tuntemukset, asiat, joita asiakas pelkää tai välttelee. Mielen ja kehon erilaiset rentoutumis-, keskittymis- sekä tietoisuustaitoharjoitukset (mindfulness) auttavat paremmin hallitsemaan erilaisia tilanteita, lievittävät ahdistusta, liiallista murehtimista, jännitystä ja kipua sekä lisäävät hyväksyntää ja joustavuutta, jonka voi ottaa käyttöön elämän eri tilanteissa.

Yleensä asiakas tekee erilaisia tehtäviä istuntojen välillä, hän saa tilaisuuden harjoitella uusia taitoja. Käytän terapiassa erilaisia itsehavainnointimenetelmiä, joiden avulla asiakas sekä terapeutti saa tietoa, miten usein ja voimakkaana jokin toiminta, tunne, ajatus tai reaktio esiintyy. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset, uskomukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa ja käyttäytymisessä. Kun ihminen tulee tietoiseksi käyttäytymisestään, hän voi alkaa sitä myös säädellä. Asiakasta autetaan olemaan tietoinen omista, joskus ehkä jäykistäkin, uskomus – ja ajatusrakennelmista ja muokkaamaan niitä toimivammiksi ja joustavammiksi. Ei omiin ajatuksiin uskomisesta sinänsä mitään haittaa ole, mutta joskus ne voivat aiheuttaa turhaa huolta ja kärsimystä.

Ongelmanratkaisumenetelmässä autetaan löytämään uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi. Joitakin asiakkaita auttaa, kun terapian avulla hänen yleinen toimintansa aktivoituu. Jo pienikin muutos käyttäytymisessä ja ajattelussa voi antaa toivoa ja auttaa jaksamaan. Terapiassa saadaan menetelmiä parempaan ajan hallintaan, omien arvojen kirkastamiseen sekä siihen, että ihminen alkaa kokonaisvaltaisesti arvostaa itseään ja pitää parempaa huolta itsestään. Hoidon vaikuttavuutta arvioidaan sen alkutilanteesta käsin. Juuri tässä terapia eroaakin tavallisesta keskustelusta tai jutustelusta. On suunta, mihin pyritään ja menetelmiä, joiden avulla voidaan tarkentaa, ollaanko oikealla tiellä. Lopussa sovitaan mahdollisesta seurantajaksosta ja asiakkaalle annetaan yhteenveto, työkalupakki, jonka avulla hän voi kerrata opittuja taitoja ja asioita.

Kun tapapakkia tulee, asiakas voi myös konsultoida terapeuttia, joka jo tuntee hänen tilanteensa. Vastuu terapian etenemisestä on aina terapeutilla. Työskentely on suunnitelmallista, mutta myös joustavaa, asiakkaan tarpeista lähtevää. Nettiterapia on siis käytännönläheistä, arkisiin ongelmiin liittyvää ammatillista vuorovaikutusta netin tai puhelimen avulla. Käsiteltävän asian ei tarvitse olla suuri. Se voi olla joku tämän hetkinen asia, joka häiritsee ja johon haluat muutosta. Asiakkaan ei tarvitse ottaa paineita siitä, kuinka terapia etenee tai kuinka selkeästi hän pystyy tuomaan asiat esille. Selkeys ja oivaltaminen tulee sitten terapian edetessä.

Seija Nyyssönen, ylemmän erityistason psykoterapeutti (YET). Nettiterapiaa.fi palvelun perustaja, ylläpitäjä ja yksi palvelun terapeuteista. *Klikkaa tästä takaisin blogin etusivulle*